Om Ropnäs

Ropnäs fritidshusområde är en samfällighetsförening.
Vår samfällighet bygger på gemenskap och engagemang. Vi har mycket trevligt tillsammans på frivilligt anordnade evenemang som t ex midsommarfirande och loppis. Arbetsdagar har vi två gånger om året, en på våren och en på hösten. Då hjälps vi åt med att ta upp resp. lägga i badbryggor, röjer sly, underhåller våra byggnader etc. Är man inte ung och pigg är man ändå välkommen att hjälpa till med att grilla korv till alla, vakta elden eller utföra någon annan lättare syssla.
Vi hjälps även åt med att klippa gräs på de gemensamma ytorna under sommarhalvåret, klippa vass och hålla allmänt rent och snyggt i området. Här kan alla bidra med något, ung som gammal.

Historia
Ropnäs fritidshusområde ligger på den gamla fastigheten Gryta 3:6 i Roslagsbro församling, Norrtälje kommun. Området omfattar i huvudsak gamla Ropnäs gård med åkermark som varit odlad mark sedan 1500-talet. Antalet människor som har bott i denna bygd och livnärt sig på gården har växlat under århundraden. Den största fasta befolkningen på 13 personer år 1750 brukade jord som gav 8 tunnor spannmål och de skötte 22 kreatursenheter. Gården ägdes av släkten Oxenstierna. Under denna tid var Anderssvedja den dominerande byn i Roslagsbro socken med sina 86 innevånare.
De senaste brukande människorna bodde i de byggnader som idag finns på tomterna 17 och 18 med angränsande ladugård och diverse mindre byggnader. Lantbruket lades ned i slutet av 1960-talet men den öppna marken brukas fortfarande av vår samfällighet genom arrendeavtal med närboende bönder för att bibehålla landskapet öppet.

1969 upprättades en beskrivning och ett planförslag av området på uppdrag av Edvin Andersson och Harald Mattsson på Väddö som ägde gården och utbyggnaden påbörjades i närheten av den gamla Ropnäsgården. Senare övertogs exploateringen, till det utseende den har idag, av byggnadsfirman Magnus Idar med syftet att bygga fritidsbostäder. 1976 etablerades området i sin nuvarande form och 1981 bildades Ropnäs samfällighetsförening.

Idag
Området ligger i ett planområde som länsstyrelsen betecknat som “jordbruks- och skärgårdsbygd där fritidsbebyggelse bör förekomma i tämligen riklig omfattning”. Planområdet består av bergbunden skogsmark, åker- och hagmark. Skogen utgör en blandning av barr- och lövskog.

I samband med en större skogsgallring på fastigheten under 2018/2017 så har vi med stöd av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom skogsstyrelsens åtgärder Skogens miljövärden, utfört åtgärder som ska bidra till att uppfylla miljömålet Levande skogar. Syftet med programmet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Stödet omfattas av prioriteringen ”Återställa, bevara och förbättra ekosystem som är relaterade till jord- och skogsbruket”. Vi har därför i utvalda områden gallrat fram lövrik skog för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden i vårt område samt utfört avverkning i anslutning till åkermarker för att öppna upp landskapet.

Gården finns fortfarande kvar i form av ett par mangårdsbyggnader, våra samlingslokaler Ladan och Snickarboden och en f.d. smedja. Samlingslokalerna är våra gemensamma anläggningar. Även ett skolhus finns kvar men är liksom mangårdsbyggnaderna numera fritidsbostad.
Fritidsområdet består av 116 fastigheter med tomter av ca 2000 kvadratmeters storlek. I samfälligheter ingår gemensamhetsanläggningarna 1) Vattenanläggningen för sommarvatten 2) Grönområdet med badplats, båthamn och 3) Vägar inom området. Anläggningarna förvaltas med hjälp av Styrelsen som väljs varje år på föreningsstämman som hålls i maj-juni.

gäller för alla fordon i hela området!

För att hindra fortkörning finns numera hastighetsbegränsande hinder på de större vägarna. Se upp för gupp!     

8 knop gäller i Sandängsfjärden