Vatten

2019-04-06 Aktuella vattenprover
Provrapport 18293731 klar Märkning Ropnäs
Provrapport 18293730 klar Märkning Ropnäs

2019-01-16 Information om pumphuset och vatten till vintertappstället.

Efter stormen Alfrida är pumphuset utan el. Därför har vi inget vatten just nu och det kommer vara så tills Vattenfall har reparerat ledningen. Elledningen ligger avriven i ängen och felet är anmäld. Med tanken på hur många hushåll som fortfarande är utan el så är det troligt att det kommer dröja ett bra tag innan vår lilla ledning har reparerats.

Vi har dragit en kabel från Gillviksvägen genom skogen och över ängen för att försörjer en frostvakt med el så att pumpen inte skadas av frost. Kabeln är markerad men vid snöfall så kommer den inte synas så bra alla gånger. Ungefärligt läget se bilden nedan.

/Styrelsen

2017-10-05 Vi har fått in resultat av analysen på andra vattenprovet på vårt gemensamma vatten som vi tog i september. Värdet för odlingsbara mikroorganismer är nu under kontroll men Mangan ligger fortfarande högt. Varför vi fortfarande har en anmärkning, tjänligt med anmärkning. Mangan är ett vanligt ämne i vattnet i området och innebär ingen hälsofara. Vid för höga manganvärden kan det bildas utfällningar i vattenledningar som när de lossnar kan ge missfärgning. Entreprenören som hjälper oss i frågan bedöma dock inte detta som en risk i vårt fall då värden fortfarande ligger förhållandevis låg. Uppmätt värde ligger alltså under gränsvärdet för enskild brunn.
Provrapport 17349701 klar Märkning Ropnäs SFF
Provrapport 17349703 klar Märkning Ropnäs SFF

Det planeras att sommervatten kommer stängas av under v43 om inte väderförhållande ge upphov till att vatten måste stängas av tidigare än så. Det är en bedömning som vår entreprenör Roslagens VA gör.

2017-07-23 Vi har nu fått tillbaka provsvar på vårt gemensamma vatten och gått igenom det med vår entreprenör Roslagens VA. Vi har ett bra vatten och det finns ingen som helst anledning till oro. Vi har dock kvar samma anmärkning som förra året, dvs tjänligt med anmärkning. Anmärkningen innebär att vattnet har en mindre tillfredställande sammansättning som inte bedöms medföra några hälsorisker. Värt att veta är att gränsvärdena för vattenverk som försörjer mer än 50 användare är betydligt strängare än för egen brunn, se nedan jämförelse, och vårt vatten hade då blivit helt utan anmärkning.

Vår anmärkning ger att värdet för mangan ligger över gränsen och det gör även värdet för odlingsbara mikroorganismer. Anledningen till att det blir så här är att vi emellanåt har en omsättningsproblematik på vattnet. Det här är ett vanligt problem som kommer och går hos de flesta vattenanläggningar ute på fritidshusområdena enligt Roslagens VA. Det är mycket små avvikelser men Kommunen har ju under 2016, som styrelsen tidigare nämnt, kommunicerat ut att nolltolerans gäller dvs inga som helst anmärkningar.

Mangan förekommer naturligt i grundvattnet. För höga halter kan bilda utfällningar i vattenledningar som när de lossnar kan ge en missfärgning (svart). Risk på skador på textilier vid tvätt. Vi har 0,07 mg/l och gränsen ligger enl Alcontrol på 0,05. Gränsvärdet om vattnet kommer från egen brunn är 0,3!

Odlingsbara mikroorganismer är bakterier om normalt finns i mark och sjöar. Gränsvärdet är 100 cfu/ml och vi har 300 cfu/ml. Gränsvärdet om vattnet kommer från egen brunn är 1000!

Vi kommer att avvakta återkoppling från Kommunen innan vi gör något mer. De får alltid en kopia på provsvaren per automatik. Men vi har lite otur, det ser ut som att det bara är för Ropnäs som utredningen gått vidare och de verkar vilja ha oss som ett skolexempel.
Rekommenderad åtgärd är annars en kloreringsanläggning som kommer att kosta oss ca 20.000 men än så länge så avvaktar vi.

Aktuella rovrapporter från vatttenprover

Provrapport 17235020 klar Märkning Ropnäs SFF
Provrapport 17235026 klar Märkning Ropnäs SFF

2017-05- 16 Sommarvattnet påsläppt och klart att använda. Spola ur ledningarna noga!
Klorchock av våra ledningar utfördes den 4:e maj

Varför klorchock?

I september 2016 var Norrtäljes Miljökontor hos oss och inspekterade vår vattenanläggning. Det resulterade i ett antal åtgärdspunkter som nu alla är åtgärdade utom en.
Vårt vatten hade vid vår senaste provtagning i somras status Tjänligt med anmärkning och med kommunens hårdare krav måste anmärkningen åtgärdas inom 12 månader. I vår åtgärdsplan, som är inrapporterad till kommunen, ingår bl a klorchock av våra vattenledningar samt reservoar.
Med klorchock menas att man tillsätter en större mängd klor i vattnet och pumpar igenom ledningarna för att rena dessa. Ledningarna töms och spolas ur därefter och vattnet kan sen börja användas. Allt sker under en och samma dag.
Klorhalten är inte allmänfarlig utan koncentrationen är måttlig. Men vi uppmanar ändå till försiktighet.

**Det är viktigt att alla inväntar vårt klartecken innan ni börjar använda vattnet! Se även till att spola ur era ledningssystem ordentligt när allt är klart**

När det är klart att använda vattnet kommer vi att informera via

  • a) hemsidan se
  • b) anslagstavlan vid infarten samt
  • c) Facebook

/Styrelsen

Här är deresultaten från tagna vattenprover i Ropnäs Samfällighet 2016

Provrapport 16209855 Myrstigen 13

Provrapport 16209856 Enstigen 49

Provrapport 16209857 H.Slingan 4

Provrapport 16209858 Ladvägen 3