Vägar

30 km på Ropnäs vägar

Vi har en fin vägstandard i Ropnäs som tyvärr en del utnyttjar och kör alldeles för fort. Det sliter på våra vägbanor och utgör dessutom en risk för gående i området. För att få ner hastigheten har styrelsen tagit till fartdämpande åtgärder dvs väghinder. Dessa läggs ut i samband med arbetsdag vår och tas in igen på arbetsdag höst.Under arbete.

Vägarna på Ropnäs är grusvägar som ska underhållas. Underhållet sker enligt REV’s rekommendationer men avvikelser kan ske om det anses lämpligt av Vägansvarige.

Ca 1-2 veckor före midsommar varje år läggs det på nytt slitmaterial. En prioritering görs alltid efter inspektion. Det kan innebära att den del lågt trafikerade vägar undantas och istället fördelas det ut mer material på de hårt trafikerade huvudvägarna.

lla vägar saltas och jämnas till med väghyvel eller vägsladd varje sommar. Saltningen är till för att binda ihop dammet.
Ca 1-2 veckor veckor efter midsommar slås gräs och sly i dikena efter Ropnäsvägen och Sandängsvägen.

interväghållningen sköts av inhyrd entreprenör från Gryta. Entreprenören avgör när det behöver plogas och sandas. Kontakt går endast via Vägansvarige.

Det är viktigt att respektive tomtägare röjer undan träd, buskar och sly mellan sin tomtgräns och väg. Rötterna från träden kan förstöra våra vattenledningar för sommarvattnet som ligger nedgrävda i dikena. Dessutom blockerar rötterna dikena med stillastående vatten som följd i hela området. Bifogade karta visar var tomtägare respektive föreningen ansvarar för dikesröjningen. Klicka här för att ta del av kartan.